Low Temperature Physics: 44, 1221 (2018); https://doi.org/10.1063/1.5062165
Физика Низких Температур: Том 44, Выпуск 11 (Ноябрь 2018), c. 1562-1564    ( к оглавлению , назад )

Экспериментальное определение магнитополевой зависимости низкотемпературного спонтанного намагничения электронной системы гибридизированных состояний примесей кобальта низкой концентрации (≤ 0,035 ат.%) в кристалле селенида ртути

Т.Е. Говоркова, В.И Окулов

Институт физики металлов им. М.Н. Михеева УрО РАН, Россия
E-mail: okulov@isnet.ru

Статья поступила в редакцию 30 июля 2018 г., опубликована онлайн 26 сентября 2018 г.

Анотація

Представлено результати досліджень магнітопольових залежностей питомої намагніченості M(H) монокристала селеніду ртуті з низькою концентрацією домішок кобальту (0,01–0,035) aт.% при температурі 5 К. У результаті детального прецизійного аналізу отриманих експериментальних даних уперше виділено внески спонтанного магнетизму електронної системи гібридизованих станів донорних домішкових атомів кобальту, що мають вигляд кривих намагнічування з насиченням. Визначені магнітні параметри, що характеризують спонтанний спіновий магнетизм системи, яка вивчається, узгоджуються з результатами, отриманими раніше при спостереженні аномалій ефекту Холлу та температурних залежностей магнітної сприйнятливості, пов'язаних з проявом тієї ж системи. Таким чином, в досить повному об'ємі розроблено вирішення проблеми обгрун-тування та опису спонтанної спінової поляризації електронних систем домішок перехідних елементів при їх малій концентрації.

Ключові слова: примеси переходных элементов в полупроводниках, гибридизированные электронные состояния, низкотемпературный магнетизм, спонтанная намагниченность электронов.