Физика Низких Температур: Том 45, Выпуск 1 (Январь 2019), c. 58-69    ( к оглавлению , назад )

Структурные переходы и плазменные колебания в электронных цепочках над жидким гелием

В.Ю. Сивоконь, С.С. Соколов, І.В. Шарапова

Физико-технический институт низких температур им. Б.И. Веркина НАН Украины пр. Науки, 47, г. Харьков, 61103, Украина
E-mail: sivokon@ilt.kharkov.ua

Статья поступила в редакцию 25 июня 2018 г., опубликована онлайн 26 ноября 2018 г.

Анотація

Методами молекулярної динаміки досліджено двовимірний вігнерівський кристал, утворений електронами, які знаходяться над прямокутним електродом з рівномірно розподіленим позитивним зарядом. При фіксованій густині електронів аналізувались імовірні конфігурації електронів над вузьким електродом в залежності від ширини електрода та особливості переходів від однієї конфігурації до іншої. Розглянуто електронні конфігурації, що складаються з декількох ланцюжків. Після фур’є-перетворення часових залежностей середніх координат електронів в процесі моделювання розраховано спектри плазмових коливань. Для одного та двох ланцюжків проведено порівняння частот, що спостерігаються при моделюванні, з теоретичними.

Ключові слова: вигнеровский кристалл, сверхтекучий гелий, двумерная система, электронные цепочки, спектр плазменных колебаний, моделирование.