Физика Низких Температур: Том 45, Выпуск 1 (Январь 2019), c. 70-77    ( к оглавлению , назад )

Управляемое стохастическое усиление слабого сигнала в сверхпроводящем квантовом интерферометре

О.Г. Турутанов, В.Ю. Ляхно

Физико-технический институт низких температур им. Б.И. Веркина НАН Украины пр. Науки, 47, г. Харьков, 61103, Украина
E-mail: turutanov@ilt.kharkov.ua

М.Е. Пивовар

Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина пл. Свободы, 4, г. Харьков, 61022, Украина

В.И. Шнырков

Киевский академический университет, бул. Вернадского, 36, г. Киев, 03142, Украина

Статья поступила в редакцию 26 июня 2018 г., опубликована онлайн 26 ноября 2018 г.

Анотація

У одноконтактному ніобієвому надпровідному квантовому інтерферометрі (кільці ВЧ НКВІДу) спостерігається підсилення слабкого низькочастотного гармонійного сигналу завдяки ефекту стохастичного резонансу (СР) при внесенні до кільця квазібілого гауссова шумового потоку. Експериментально показано, що при неоптимальній інтенсивності шумового потоку, яка недостатня для реалізації умови СР, можна керувати середньою частотою переходів кільця між його метастабільними станами і тим самим підсиленням слабкого сигналу, отримуючи максимально можливе підсилення за допомогою додаткового детермінованого змінного магнітного потоку з частотою, що значно перевищує частоту корисного сигналу, що підсилюється. Порівнюються частотні характеристики посилення композитного багаточастотного сигналу в режимах керованого стохастичного підсилення та «чистого» СР.

Ключові слова: ВЧ СКВИД, стохастический резонанс, управляемый стохастический резонанс, ScS-контакт, контакт Джозефсона.