Физика Низких Температур: Том 45, Выпуск 1 (Январь 2019), c. 78-89    ( к оглавлению , назад )

Диссипативное движение вихрей в пространственно неоднородных конденсатах Бозе–Эйнштейна

T.И. Зуева

Физико-технический институт низких температур им. Б.И. Веркина НАН Украины пр. Науки, 47, г. Харьков, 61103, Украина
E-mail: zueva@ilt.kharkov.ua

Статья поступила в редакцию 26 июня 2018 г., опубликована онлайн 26 ноября 2018 г.

Анотація

Розглянуто дисипативну модель руху вихорів в межах двовимірного рівняння Гросса–Пітаєвського. Методом асимптотичного зіставлення розв’язків отримано систему звичайних диференціальних рівнянь першого порядку, що описують рух вихорів у конденсатах Бозе–Ейнштейна, що обертаються. Модель враховує вплив різних зовнішніх факторів: частот магнітної пастки, числа атомів у конденсаті, кутової швидкості обертання конденсату, параметру дисипації та ін. В окремих випадках бездисипативного руху результати узгоджуються з відомими результатами інших авторів. Додавання дисипації узагальнює відомі рівняння і дозволяє побачити рух вихорів до точок рівноваги та визначити рівноважні конфігурації будь-якої кількості вихорів. Значна кількість малюнків ілюструє модель.

Ключові слова: конденсаты Бозе–Эйнштейна, квантованные вихри, вихревые решетки, диссипативное движение, равновесные конфигурации вихрей.